MÁSODIK NAP

Jézus Szíve édesanyját adja nekünk

Elmélkedés: Amikor Jézus a kereszten függött, mennyei Atyjához kiáltott, hogy adja bocsánatát az emberiségnek. Hogy bebizonyítsa nekünk kérése mélységét, édesanyául adja nekünk azt az asszonyt, akit legjobban szeret. „Amikor Jézus látta, hogy ott áll az anyja és szeretett tanítványa, így szólt anyjához: „Asszony, nézd, a fiad!” Aztán a tanítványhoz fordult: „Nézd, az anyád!” (Jn. 19, 26-27).

Szűz Mária Szíve ugyanazokkal az érzelmekkel volt eltelve, mint Jézus Szíve. A gyalázkodások és a szenvedések, amelyekkel fiát illették, nem szüntethették meg szeretetét. Amikor pedig Jánost fiául fogadta, az egész bűnös emberiséget elfogadta. Ő valóban az irgalmasság Anyja, akinek az a küldetése, hogy Istennél közben járjon értünk és Fiához, az irgalom forrásához vezessen bennünket.

„Irgalma nemzedékről nemzedékre az istenfélőkkel marad.” (Lk. 1,50)

Mária hálaadó éneke (Lk. 1, 46-53)

Magasztalja lelkem az Urat, *

és szívem ujjong üdvözítő Istenemben.

Tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát: *

Íme, ezentúl boldognak hirdetnek

az összes nemzedékek,

mert nagyot művelt velem ő, aki Hatalmas: *

ő, akit Szentnek hívunk.

Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, *

akik istenfélők.

Csodát művelt erős karjával: *

a kevélykedőket széjjelszórta,

hatalmasokat elűzött trónjukról, *

 kicsinyeket pedig felmagasztalt;

az éhezőket minden jóval betölti, *

a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.

Gondjába vette gyermekét, Izraelt: *

 megemlékezett irgalmáról,

melyet atyáinknak hajdan megígért, *

Ábrahámnak és utódainak mindörökké.

Imádság: Isten Édesanyja, te ismered az összes gyanúsítgatást, vádaskodást és kihívást, amelyeket ma az Isten gyermekeinek el kell viselniük. Oly sok vélemény hangzik el ma számunkra, amelyek el akarnak téríteni a helyes útról. A tagadás szelleme nem szűnik meg oly gondolatok sugallásától, amelyek megszakítanák az Istennel, mennyei Atyánkkal való kapcsolatunkat. A békebontó azon mesterkedik, hogy elvonjon bennünket testvéreink közösségétől is, hogy így ellentétet szíthasson. Neked, édes Istenanya, anyja az irgalmasságnak, meg van hozzá a hatalmad, hogy a kígyó fejét széttiporjad. Légy az én oltalmazóm, és vezess fiadhoz, Jézushoz, az irgalmasság forrásához. Ámen.

„Mária, Szentlélek Mátkája, esd ki számomra a lángoló Isten- és emberszeretetet! Kegyelemmel teljes, óvj a Sátán borzalmas karmaitól! Anyám vagy, szeretlek. Királynőm vagy, szolgállak. Tanítóm vagy, hallgatlak. Erőm vagy, nem lankadok. Alázatos vagy, vágyom erre. Oltalmam vagy, nem félek. Csillagom vagy, követlek. Szentélyem vagy, szívedben elrejtőzve akarok élni. Segíts úgy szeretnem Jézust, ahogy Te szereted! Légy velem most és halálom óráján. Ámen.”