Imák Jézus Szívéhez 2

Jézus Szentséges Szívének engesztelése

(Megvalljuk és követjük Jézust)

P. Minél inkább káromolják szent titkaidat

H. Mi annál erősebben hiszünk bennük!

P. Minél inkább törekszik a hitetlenség, hogy halhatatlan reményeinket elrabolja tőlünk

H. Mi annál inkább remélünk benned, ó, Jézus Szíve, emberek reménye!

P. Minél inkább ellenszegülnek a szívek a kegyelem hívásának

H. Mi annál inkább szeretünk Téged!

P. Minél inkább támadja istenségedet a hitetlenség

H. Mi annál inkább imádunk Téged!

P. Minél inkább elfelejtik és megszegik szent parancsaidat

H. Mi annál inkább meg akarjuk tartani azokat!

P. Minél inkább nem tisztelik és elhanyagolják szentségeidet

H. Mi annál inkább akarunk azokkal szeretettel és tisztelettel élni.

P. Minél inkább félreismerik a Te imádásra méltó erényeidet

H. Mi annál inkább fogunk törekedni gyakorlásukra.

P. Minél inkább fárad a pokol a lelkek romlásán

H. Annál erősebb legyen a mi buzgalmunk az ő megmentésükre!

P. Minél inkább törekszik az élvezetvágy és a kevélység,

hogy az önmegtagadást és a kötelességtudást kiirtsa

H. Mi annál inkább hozzászegődünk az áldozat és az önmegtagadás szelleméhez.

P. Minél hevesebben zúdul a pokol hatalma Anyaszentegyházad ellen

H. Mi annál inkább ragaszkodunk hozzá.

P. Minél jobban föllázad a világ a pápa tévedhetetlensége ellen

H. Mi annál inkább hallgatunk rá, gyermeki hittel, és annál alázatosabban követjük végzéseit.

P. Minél inkább elkülöníti egymástól az embereket az önzés bűne

H. Annál bensőbben akarjuk mi, mint Isten családjának tagjai,

egymást benned szeretni, Megváltó Istenünk!

Könyörögjünk! Jézus, az élő Isten Fia, irgalmas Megváltója az elesett emberiségnek, bocsáss meg nekünk és könyörülj rajtunk! A bántalmakat, amelyekkel az emberek illetnek Téged, az Isten iránti szeretetben és hűségben való növekedése által igyekszünk jóvátenni. Ámen.

 Colombiére Szent Kolos: A bizalom imája

(A jezsuita atya Alacoque Szent Margit lelkivezetője volt)

Istenem, Te szeretettel őrködsz azok felett, akik benned bíznak. Semmi sem hiányozhat annak, aki mindent tőled remél. Ezentúl aggodalmaskodás nélkül szeretnék élni, ezért minden nyugtalanságomat a Te válladra helyezem. Az emberek megfoszthatnak becsületemtől, vagyonomtól; a betegség elveheti erőmet. Az eszközök hiányozhatnak, hogy neked szolgáljak. A bűn megfoszthat kegyelmedtől – de beléd vetett bizalmamat soha el nem veszítem. Ezt megőrzöm életem utolsó leheletéig. A pokol hatalmai hasztalan próbálják ezt tőlem elragadni, én a benned meglelt békében boldog vagyok.

Várják bár szerencséjüket mások gazdagságtól vagy tehetségtől. Bizakodjanak bár életük szentségében, bűnbánatuk szigorúságában, alamizsnájuk sokaságában vagy imádságuk buzgóságában! Uram, én bizalmamat beléd vetem, ezért soha nem csalódom. Soha nem lehet túl sok, amit tőled remélek, és soha nem kapok kevesebbet tőled, mint amennyiben remélek. Bízom abban, hogy örökre boldog leszek, mert ezt tőled remélem. Uram, akik benned bíznak, soha meg nem szégyenülnek. Ámen.

Eudes Szent János: A szenvedések vállalása

Ó, Jézusom, Megváltóm, itt vagyok lábaidnál! Szeretem, dicsérem és áldom egész szívemből isteni gondviselésedet mindenért, amit rám küldtél vagy megengedtél. Mert mindaz, ami általad történik, jó és csodálatra méltó. Szent akaratod történik mindenben és minden által, bármennyire lázadozzék is ellene természetem. Legyen áldott és imádott isteni végzésed mindörökké!

Ég és föld előtt megvallom, teljes szívemből hiszem, Uram, hogy igazságos vagy, és hogy ezt a szenvedést, sőt, sokkal többet is megérdemlek bűneimért. Azért ezt a megpróbáltatást szívemből vállalom a te dicsőségedre, igazságod kiengesztelésére, szent akaratod teljesítésére, szenvedésed iránti tiszteletből, melyet bűneimért viseltél el. Ámen.

XIII. Leó pápa: A világ fölajánlása

Uram Jézus, az emberi nem Megváltója, tekints reánk, akik oltárod előtt alázatosan leborulunk. Tieid vagyunk, tieid akarunk lenni. Hogy azonban szorosabban egyesülhessünk veled, mindegyikünk felajánlja magát szentséges Szívednek. Sokan még nem ismertek meg, mások parancsaid megvetették és eltaszítottak maguktól. Könyörülj mindezeken, jóságos Jézus, és öleld valamennyit legszentebb Szívedre.

Légy királya, Urunk, nemcsak a hívőknek, akik sohasem pártoltak el tőled, hanem a tékozló fiúknak is, akik elhagytak. Add, hogy mihamarabb visszatérjenek az atyai házba és éhen-szomjan el ne pusztuljanak. Légy királya azoknak is, akiket tévedés ejtett meg, vagy szakadás választott el. Hívd vissza őket az igazság szolgálatára és a hit egységébe, hogy rövidesen egy akol legyen és egy pásztor.

Vezesd el a teljes igazságra a választott nép gyermekeit és Mohamed követőit is. Adj, Urunk, Egyházadnak biztos és teljes szabadságot, minden népnek békét és rendet. Tedd, hogy az egész földkerekség egy szózattól visszhangozzék: Köszöntsük az isteni Szívet, amely által üdvösségünk támadt; dicsértessék és áldassék mindörökké. Ámen.

Jézus Szívének ígéretei  – ima

(Jézus 1675. jún. 15-én így szólt Alacoque Szent Margithoz: „Isteni Szívem annyira szereti

az embereket és téged kiváltképpen, hogy szeretetének tüzét nem zárhatja magába.”

Jézus három éven át (1673-75) jelent meg Alacoque Szent Margitnak, és ígéreteket tett

azoknak, akik Isteni Szívét szeretik és hűségesen szolgálják)

1. Jézus szent Szíve, nevem föl van írva oda, a legszentebb helyre. Ments meg attól, hogy elszakadjak Tőled. – Válasz: Amint megígérted.

2. Jézus szent Szíve, ahol képedet tisztelik, ott jelen van áldásod. Legyen ez mindig rajtam és szeretteimen! – Válasz: Amint megígérted.

3. Jézus szent Szíve, adj nagylelkű megbocsátást és békét családjainkban! – Válasz: Amint megígérted.

4. Jézus szent Szíve, add meg az állapotunkhoz szükséges kegyelmet, támogasd minden vállalásunkat! – Válasz: Amint megígérted.

5. Jézus szent Szíve, légy fájdalmunkban enyhülésünk, szenvedésünkben vigasztalásunk. – Válasz: Amint megígérted.

6. Jézus szent Szíve Te a lanyha, erőtlen embereket szeretetre gyullasztod. Emelj ki a középszerűségből! – Válasz: Amint megígérted.

7.  Jézus szent Szíve, Te a buzgó embereket szeretnéd elvezetni a szeretet tökéletességére. Engem is alakíts így! – Válasz: Amint megígérted.

8. Jézus szent Szíve, találják meg benned a bűnösök az irgalmasság kimeríthetetlen tengerét. – Válasz: Amint megígérted.

9. Jézus szent Szíve, adj erőt, hogy többet imádkozzam a megrögzött bűnösökért. Te őket is végtelenül szereted. – Válasz: Amint megígérted.

10. Jézus szent Szíve, Te fölajánlottad a nagy-kilenced lehetőségét. Nekem is add meg a jó halál kegyelmét!  – Válasz: Amint megígérted.

11.Jézus szent Szíve, légy biztos menedékünk életünkben, de főképp halálunk óráján! – Válasz: Amint megígérted.

12. Jézus szent Szíve, óvj meg a csüggedéstől! Tudom, hogy el fog jönni a Te Országod. – Válasz: Amint megígérted.

Napi imádság Jézus Szívéhez

Jézus Szentséges Szíve, minden szív királya, imádattal borulok le előtted és hálát adok lángoló szeretetedért. Szívből óhajtom, hogy jöjjön el a Te Országod. Vigyázz rám, hogy bármi történjék is, el ne távolodjak tőled, sőt egyre jobban ragaszkodjak hozzád.

Tarts távol a bűntől, erősítsd akaratomat, hogy ügyelni tudjak érzékeimre, képzeletemre és szívemre! Segíts, hogy megszabaduljak bűnre vezető hibáimtól! Mivel végtelenül jóságos vagy, Szívednek ajánlom x. y. lelkét, szándékát, gondjait (több emberért is közbenjárhatunk). – Te a Getszemáni kertben is ki tudtad mondani: „Atyám, ne az én akaratom teljesedjék, hanem a Tiéd!” Én hasonló alázattal kérem közbenjárásodat az Atyánál.

Jézus Szentséges Szíve, egész életemet arra szentelem, hogy Téged szeresselek, szolgáljalak, és mindenben téged kövesselek. Nélküled minden hiábavaló, de Veled már most enyém a mennyország boldogsága. Add áldásod, hogy erről hitelesen tanúskodjam testvéreim között!

Mária, Jézus után a tiéd a legszeretetreméltóbb és legtökéletesebb Szív. Taníts meg rá, hogy Fiadat napról-napra egyre jobban szeressem. Mivel a mennyben Jézus közvetlen közelében élsz, járj közben értünk. Ámen.

A Jézus Szíve főünnep szentmiséje

(Apünkösdöt követő harmadik péntek)  Elmélkedd át!

KEZDŐÉNEK: Szívének minden gondolata az nemzedékről nemzedékre, hogy kimentse lelküket a halálból, és táplálja őket az éhínség idején.

KÖNYÖRGÉS: Istenünk, te szent Fiadnak bűneink miatt megsebzett Szívében nagy irgalmassággal megnyitottad szereteted végtelen kincstárát. Add, kérünk, hogy amikor hűséhes szeretetünk hódolatát bemutatjuk neki, a méltó elégtétel köteles adóját is lerójuk iránta. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS: Kérünk, Istenünk, tekints szeretett Fiad kimondhatatlan szeretetére, hogy amit most neked felajánlunk, legyen kedves előtted, és bűneinkért nyújtson engesztelést. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen

RÉSZLET A PREFÁCIÓBÓL: Jézus csodálatos szeretetből életét áldozta, s a keresztfán magasba emelve odaadta önmagát értünk. Majd vér és víz ömlött sebhelyéből, mely átszúrt oldalán nyílott, hogy onnét jöjjenek létre a szentségek, melyekkel Egyházát élteti, és mindenki vonzódjék az Üdvözítő feltárt Szívéhez, mindig örömmel merítve az élet vizéből, melyet az üdvösség forrása bőséggel áraszt.

ÁLDOZÁSI ÉNEK: Így szól az Úr: Aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Aki hisz bennem, belsejéből élő víz forrásai fakadnak.

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS:Urunk, Istenünk, a szeretet szentsége gyújtsa lángra szívünket. Ez kössön össze minket mindenkor szent Fiaddal, és tanítson meg arra, hogy felismerjük őt testvéreinkben. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.