CSALÁDI IMÁDSÁGOK

Kedves Szülők! Örülünk, hogy Önöknek e kis imagyűjteményt átnyújthatjuk és reméljük, hogy segítségükre lesz a családi imádságnál. Szabad legyen ajánlanunk, hogy a napi közös családi imádság időpontjául a vacsora előtti perceket válasszák, mivel ekkor a család általában egyébként is találkozik.

E napi imádság gazdagodjék Isten Igéjének egy szakaszáról való elmélkedéssel vagy ez ájtatossági könyv valamely imádsága által.

A családok meghatározzák a nemzeteket,

és ezáltal az egész világot is.

(Szent II. János Pál pápa)

A család hűsége és kitartása az imádságban és békében való találkozásban, a család minden tagjára levonzza Jézus Krisztus áldását, mert Ő a házasság szentsége által ott van a körükben.

A közös imádság által a családegyház reális valóság

lesz és a világ átalakulásához segít.” (I. János Pál pápa)

Alapvető imák

1. A Szentlélekhez 2. Hit, remény, szeretet 3. Isten iránti odaadás

4. Reggeli és esti imádság 5. Úrangyala 6. Étkezés előtt és után

7. Imádság az üldözött Egyházért

Imádság a Szentlélekhez

Te lélegezz bennem, Szentlélek, hogy szent dolgokat gondoljak!

Te ösztönözzél engem, Szentlélek, hogy a szentet tegyem!

Te csalogass engem, Szentlélek, hogy a szentet szeressem!

Te erősíts meg engem, Szentlélek, hogy a szentet őrizzem!

Te óvj meg engem, Szentlélek, hogy a szentet többé el ne veszítsem!

Könyörögjünk! Ó Istenünk, Te, aki Szentlelked ajándékával a hívőket az igazság

teljes világosságára vezeted, engedd, hogy Benne megízleljük az igaz bölcsességet

és mindig örvendezhessünk az ő pártfogásának, Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Hit, remény, szeretet

Istenem, hiszek benned, add, hogy erősebben higgyek!

Remélek benned, add, hogy biztosabban reméljek!

Szeretlek Téged, add, hogy bensőségesebben szeressek!

Isten iránti odaadás

Örök Atya, én, bűntől terhelt gyermeked, bizalommal rád hagyatkozom. Egészen átadom neked szívemet gyengeségeimmel és hálátlanságaimmal együtt. Irgalmasságod végtelenül felülmúlja nyomorúságomat, mert Te Fiad vérét adtad megváltásomra és Szentlelkedet, hogy felemelj és magadhoz vonjál. Ámen.

Reggeli és esti imádság

A/ Reggeli imádság

Krisztus Urunk és Istenünk. Te vagy az út, az igazság és az élet. Eltávolodva Tőled, csak tévelygünk. Nélküled semmit sem értünk. Távol Tőled, nem élhetünk. Őrködj gondolataink, szavaink és tetteink felett! Őrizz minket egész napon át, hogy minden tevékenységünk és cselekedetünk célja neved dicsősége és a világ megmentése legyen. Ámen.

Imádság a Szentatya szándékára és a világbéke eljöveteléért:

Miatyánk, Üdvözlégy Mária, Dicsőség…

B/ Esti imádság

Szelíd és alázatos szívű Úr Jézus Krisztus, aki híveidnek igáját édessé teszed, terhüket pedig könnyűvé, fogadd e nap jó feltételeit és cselekedeteit, és add, hogy az éj nyugalma szolgálatodban nagylelkűbbé tegyen, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen.

Angelus (Úrangyala)

Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát, és Ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát.

Üdvözlégy Mária…

Íme, az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a Te Igéd szerint.

Üdvözlégy Mária…

És az Ige testté lőn, és miköztünk lakozék.

Üdvözlégy Mária…

Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja,

hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk! Kérünk Téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az Ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, ugyanazon a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.

Étkezés előtti és utáni imádság

A/ Étkezés előtt

Könyörögjünk! Isten, aki szereted az életet, aki táplálod az ég madarait és öltözteted a mezők liliomait, magasztalunk Téged összes teremtményedért és az eledelért, amelyet magunkhoz veszünk. Kérünk Téged, ne hiányozzák senkinek sem a szükséges eledel, Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

B/ Étkezés után

Istenünk, hálát adunk azok gondoskodásáért, akiknek köszönhetjük, amit magunkhoz vettünk. Elsősorban szüleinknek jár köszönet. Segíts, hogy a nyert erőt csak jóra fordítsuk! Hálásak vagyunk a családi asztalért, amely előre jelzi az Atyai Ház boldogságát. Kérünk, hogy örömmel járuljunk ahhoz az asztalhoz is, ahol Fiad testével és vérével táplálsz minket. Legyen ezekért neked hála és dicsőség mindörökké. Ámen.

Imádság az üldözött Egyházért

Istenünk, egyesítsd gondviselésed titkában az Egyházat Krisztusnak, a Te Fiadnak szenvedésével! Add azoknak, akik a Te nevedért üldözést szenvednek, a türelem, és a szeretet szellemét, hogy igaz és hű tanúi legyenek ígéreteidnek, Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

A család közösségéért

1 Ároni áldás 2 Önzetlen szeretetért 3 A Szent Családhoz

4 Imádság a családért 5. Házastársakért 6 Házasságkötés évfordulóján

7 Gyermekek szüleikért 8 II. János-Pál pápa a családért

Ároni áldás

Az Úr áldja és oltalmazza családunkat! Ragyogtassa fel arcát felettünk és árassza ránk irgalmát. Fordítsa felénk tekintetét és adja meg nekünk a béke ajándékát. Ámen

Önzetlen szeretetért

„Uram, tégy engem a te békéd eszközévé, ahol gyűlölet lakik, oda szeretetet vigyek, ahol sértés, oda megbocsátást, ahol széthúzás, oda egyetértést, ahol tévedés, oda igazságot, ahol kétely, oda hitet, ahol kétségbeesés, oda reményt, ahol szomorúság, oda örömet.

Uram, add, hogy inkább én igyekezzek vigasztalni, mint hogy vigaszt várjak. Inkább én törekedjek másokat megérteni, mint hogy megértést óhajtsak. Inkább szeressek, mint hogy szeretet igényeljek. Mert önmagunkat elfelejtve találjuk meg magunkat. Ha megbocsátunk, akkor nyerünk bocsánatot. Ha meghalunk, akkor ébredünk az örök életre. Ámen. (Assisi Szent Ferenc)

Imádság a Szent Családhoz

Názáreti Szent Család, taníts minket összeszedettségre, bensőségre! Add meg nekünk, hogy nyíltak legyünk a jó sugallatokra és az igaz tanítók szavára! Taníts meg a munkának, a tanulásnak, a személyes benső gyarapodásnak, az imádságnak (amelynek szívünk csendjében egyedüli tanúja az Isten) a szükségességére!

Imádság a családért

Istenünk, a családi közösségnek forrása és alapja, add, hogy családjainkban a názáreti Szent Család erényeit és szeretetét utánozzuk, hogy egy napon a Te házadban találkozva, az örök boldogság birtokába jussunk. Taníts meg minket a család értékére, a szeretetben való közösségére, egyszerű és szigorú szépségére, szent és sérthetetlen jellegére! Ámen.

Imádság a házastársakért

Urunk, Szentséges Atya, mindenható, örök Isten, hálát adunk neked és magasztaljuk szent nevedet. Te férfit és nőt alkottál és megáldottad szövetségüket, hogy egymás segítsége és támasza legyenek. Emlékezz meg ma rólunk! Óvj meg minket és tedd, hogy szeretetünk önmagunk ajándékozása és odaadása legyen, Krisztus és az Egyház szövetségének képmására! Adj nekünk békében és örömben hosszú, közös életet, hogy szíveinkből szünet nélkül szálljon fel hozzád a magasztalás és a hálaadás Fiad által a Szentlélekben. Ámen.

Imádság házasságkötés évfordulóján

Istenünk, Te örök szeretetközösségben élsz. Amikor az embert férfinak és nőnek teremtetted, azt akartad, hogy az ember a család szeretetközösségében éljen. Köszönöm házastársamat, aki kizárólagos és hűséges szeretetével kézzelfoghatóvá teszi számomra a Te végtelen szereteted. Segíts, hogy bennem is ilyen szeretet éljen iránta. Köszönjük gyermekeinket, add, hogy általunk megsejtsék a házasság szentségének csodálatosságát. Arra kérünk, hogy itt a földön megérjünk a Te örök szeretetedre. Ámen.

A gyermekek imája szüleikért

Istenem, Te megparancsoltad, hogy tiszteljük atyánkat és anyánkat. Hallgass jóindulattal az imádságra, amit értük intézek hozzád! Adj nekik hosszú életet a földön, és tartsd meg testi és szellemi egészségüket. Áldd meg fáradozásaikat és vállalkozásaikat! Fizess meg nekik százszorosan mindenért, amit értem tettek! Töltsd el őket szeretettel és add, hogy megőrizzék szent törvényedet! Engedd, hogy egykor támaszuk és vigaszuk lehessek, és hogy miután megtapasztalhattam a földön szeretetüket, részesüljek abban a kegyelemben, hogy örökre velük éljek az égben. Ámen.

II. János Pál pápa imádsága a családért

Isten, kitől a mennyben és a földön minden származik, Atyánk, aki a Szeretet és az Élet vagy, add meg, hogy a Földön minden család – Fiad, Jézus Krisztus által, ki „asszonytól született”, és a Szentlélek által – legyen az isteni kegyelem forrása, az élet és szeretet igazi szentélye a nemzedékek számára, melyek egymásra következnek.

Add meg, hogy kegyelmed vezérelje a házastársak gondolatait és cselekedeteit családjuk és a világ minden családjának javára. Add, hogy a fiatal nemzedékek erős támaszt találjanak a családban emberségük érdekében, hogy igazságban és szeretetben növekedjenek. Add, hogy a szeretet, megerősítve a házasság szentsége által, erősebbnek mutatkozzék, mint bármely gyöngeség és minden válság, mely családjainkat néha sújtja.

Végül kérünk, add meg, a názáreti Szent Család közbenjárása által, hogy az Egyház a Föld összes nemzete között sikerrel hajthassa végre küldetését a családban és a családokon keresztül, a mi Urunk, Jézus Krisztus által, aki az út, az igazság és az élet, mindörökkön örökké. Ámen.

A családtagok önfelajánlása Jézus Szívének

A/ Az édesapa

Jézus Szentséges Szíve, /én, N.N., a N… család atyja, egész bizalommal és szeretetből neked szentelem magam. / Házasságkötésünk napján / menyasszonyomnak és nekem megígérted, / hogy szeretetünkben jelen leszel köztünk, / hogy segíts minket / ezt a nemes hivatást betölteni. / E felajánlás által, Jézusom, / az elmúlt idő teljes ismeretében és egészen szabadon / meg akarom újítani feleségem és a Te színed előtt házassági kötelezettségeimet. /

Egész szívemből azt kívánom, / hogy Te légy házam Ura, / és hogy Te lakozzál családom minden tagjának a szívében. / Járj át engem szereteted Lelkével, / hogy az Atya akaratának engedelmeskedjek, / egyéim körében az legyek, / aki szolgál, / mert megemlékezem szavadról: / „Nem azért jöttem, hogy engem szolgáljanak, hanem, hogy én szolgáljak másokat.” (Mt 20,28)

Jézusom, add meg nekem a kegyelmet, / hogy a szolgálat szellemében mindenkor jó és szilárd legyek, / mint Szent József, / a Te nevelőatyád, / hogy mindig megmaradjon a szeretetem, / hogy teljesen és egészen magamra vállaljam a felelősséget, mint férj és apa. / Add, hogy kész legyek rá, / hogy a jó sugallatokat és az igaz tanítók szavát meghallgassam. /

Taníts meg a munkának, / a képzettségnek, / a személyes, benső életnek, / az imádságnak, (amelynek egyedüli tanúja a szív csendjében az Isten), a szükségességére. / Jézus Szentséges Szíve / hiszek szavadban, és kérem Atyádat, aki az én atyám is, / hallgassa meg felajánló imádságomat /, mert Te mondod nekünk, /: „Aki elfogadja tanításomat és megtartja azt, / az szeret engem /, és aki engem szeret, azt Atyám is szereti, / és én szeretni fogom őt és kinyilatkoztatom neki magamat.” (Jn 14,21) Ámen.

B/ Az édesanya

Jézus Szentséges Szíve, / én, N.N., a N… család anyja / ma neked szentelem magamat teljes bizalommal és szeretettel. / Jézus, neked is volt édesanyád, aki szeretett Téged, / amikor vállalta az édesanya felelősségét. / Te a kereszten haldokolván / jóságosan nekünk adtad Őt édesanyául. / Az Ő anyai közbenjárására kérlek Téged, / hogy édesanyád nekünk ajándékozását váltsd tettre életemben. /

Hasson a Szűzanya életemre, / hogy minden dologban ráhagyatkozzam a mennyei Atya akaratára. /

Növekedjék bennem a Szűzanya által / a szeretet lelke, / és tanítson meg egyre jobban szeretni Téged, Jézus, / aki férjem és gyermekeim szívében jelen vagy. /

Tanítson meg rá a Szűzanya, / hogy hűséges legyek a hitben, / úgy, ahogyan Ő maga is hitt. / Igen,” boldog az, aki hitte, hogy beteljesedik az, amit az Úr üzent neki.” (Lk. 1, 48).

Tanítson meg a Szűzanya, / hogy tevékeny legyek családom és minden embertestvérem szolgálatában, / úgy, ahogy Ő tevékeny volt a szeretet szolgálatában. /

Jézusom, / a bizalom fohászával fordulok Szűzanyádhoz, / mert „még sohasem lehetett hallani, / hogy aki nála keresett menedéket, / segítségért folyamodott hozzá és közbenjárását kérte, / azt elhagyta volna”. (Szent Bernát) Bárcsak életemnek, / hűségemnek, hitemnek, reményemnek és szeretetemnek a tanúsága / családom minden tagjára / hatással lenne, / az ő boldogságukra és a mennyei Atya dicsőségére. Ámen.

C/ A gyermekek

Jézus Szentséges Szíve, / én, N.N., a N… család gyermeke felajánlom magam.

Jézusom, Te megkérdezted az evangéliumban: / „Ki az én anyám és kik az én testvéreim?” / Azt válaszoltad a saját kérdésedre, hogy az igazi családhoz / azok tartoznak, / akik megteszik a Te mennyei Atyád akaratát. (Mt. 12, 48).

Jézusom, Te szülőket adtál nekem, / amint neked is voltak szüleid. / Az evangélium elmondja nekünk /: „A gyermek növekedett és erősödött, Isten eltöltötte bölcsességgel, / és kegyelme rajta nyugodott.” (Lk. 2, 40) / Mert Te is alá voltál rendelve szüledinek. /

Jézusom, / add meg nekem azt a szeretetet és tiszteletet szüleim iránt, / hogy mindig engedelmeskedhessek nekik / a szolgálat és a hála szellemében.

Add meg nekem azt az örömet is, / hogy mindig szeretetedben éljek / életem odaadása által / mások szolgálatában, / Istenért, az Atyaisten dicsőségére. Ámen.

D/ A családfelajánlás záró imája

Jézus Szentséges Szíve, / add meg nekünk kegyelmedet, hogy a Te iskoládba járjunk, / amely szelídség és alázat, / hogy valamennyien szolgáljuk egymást. / Add, hogy családegyházunk minden tagja arra törekedjen, / hogy türelemmel, nagylelkűséggel egymást elviseljük, / hogy hamar bocsánatot kérjünk és egymásnak kölcsönösen megbocsássunk… /

Add meg családunk minden tagjának azt az igyekezetet, / hogy mindent megtegyen családunk békéjéért, / és kölcsönös megbecsüléssel előmozdítsuk az egységet. / Nyisd meg szíveinket más családok szükségletei iránt, / az evangéliumról való tanúságtételül. / Őrizd meg a családok egységét, / és őrizd meg őket a világtól, / hogy imádságod / valósággá váljék. /

„Mennyei Atyám, nem arra kérlek, hogy vedd el őket e világból, / hanem, hogy megőrizd őket a gonosztól. / Nem e világból valók, ahogyan én sem vagyok a világból. / Szenteld meg őket az igazságban, / a Te szavad igazság. / Ahogyan Te küldtél engem a világba, / úgy küldtem őket én is a világba. / És én értük szentelem magamat, / hogy ők is szentek legyenek az igazságban. De nemcsak ezekért könyörgök, / hanem mindenkiért, akik a ő szavukra hisznek bennem. / Mind egyek legyenek, / ahogy Te, Atyám bennem vagy, / és én benned vagyok, / úgy ők is bennünk legyenek, / hogy elhiggye a világ, / hogy Te küldtél engem.” (Jn. 17, 15- 21).

A Te Szentlelked gyújtsa fel szívünket szeretetével és adja meg nekünk az égő kívánságot, / hogy e szeretetet másokkal megosszuk. Ámen.