Imagyűjtemény

Jézussal élek és halok

A/ Végtelen értékem: meghalt értem a Jézus

1. Jézus meghal a kereszten

2. Keresztre feszített Istenem!

3. Szenvedés és megdicsőülés

4. Jézus szeretetének viszonzása

B/ Alakítsd szívemet Szent Szíved szerint!

5 Alázatos lelkületért

6. Jézusom, gyógyíts meg engem!

7. Hálaadás szentgyónás után

8. Hálaadás az Oltáriszentségért

C/ Jézus eljön értem

9. Baráti beszélgetés Jézussal

10. Minden reményem Jézusba vetem

A/ Végtelen értékem: meghalt értem a Jézus

 Jézus meghal a kereszten

Három órán át függött Jézus a kereszten. Ezalatt imádkozott gyilkosaiért, a bűnbánó latornak megígérte a Paradicsomot és áldott Édesanyját Szent János gondjaira bízta. Mikor minden bevégeztetett, lehajtotta fejét és kiadta lelkét.

A legrosszabbat kiállotta. A Legszentebb halott és elhagyta ezt a világot. Az emberek fiai közül a leggyöngédebb, a legodaadóbb és a legszentebb eltávozott. Jézus halott és halálával kell az én bűnömnek meghalnia. Megígérem mostanra és mindenkorra, embereknek és angyaloknak Ura, hogy a bűn többé nem fog uralkodni bennem, örökre Istennek akarom adni magamat. Lelkemnek üdvössége legyen legelső gondom. Kegyelmének segítségével akarom régi bűneimet bánni és siratni.

Minden erőmmel arra akarok törekedni, hogy a bűnt úgy megvessem, mint ahogy egykor szerettem. Isten kezébe helyezkedem egészen és fenntartás nélkül. Ígérem neked, Istenem, hogy kegyelmed segítségével a kísértés útját kerülöm, a bűnnek minden alkalmától menekülök, a gonosz ellenség sugallataitól elfordulok, buzgó leszek imádságaimban és a bűnnek egészen meghalok, hogy ne legyen kereszthalálod számomra hiábavaló. (Szent Newman bíboros)

 Keresztre feszített Istenem!

„Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát,

vegye föl keresztjét minden nap, és kövessen

engem!”  (Lk 9,23)

Keresztre feszített Istenem, add, hogy egyre

jobban megismerjem örök akaratodat!

Add, hogy mindig megtegyem

imádandó akaratodat!

Add, hogy mindig egy legyek veled!

Keresztre feszített Istenem, add, hogy

semmi másra, egyedül csak rád gondoljak!

Add, hogy semmi mást, egyedül

csak téged szeresselek!

Add, hogy egyedül csak te szeress,

és engem csak érted szeressenek!

Keresztre feszített Istenem, add arra

törekednem, hogy mindenki téged szeressen!

Add, hogy mindent érted tegyek!

Add, hogy egyedül neked szenteljem magam!

Keresztre feszített Istenem, add, hogy

semmisségem egyre jobban belássam!

Add, hogy minden nap meghaljak a világnak!

Keresztre feszített Istenem, feszítsd keresztre

szívemet, amint a tiéd megfeszítették!

Engedd, hogy a Te kereszted hordozzam

életem utolsó leheletéig! Ámen.

Szenvedés és megdicsőülés

Csak egy szem búza vettetett a földbe,

         s egész világot táplál véle Istenünk.

Mint kagylóhéjat, széttiporták Őt,

         ma ékes gyöngy Egyháza homlokán.

Bárányként ölte Őt a gyilkos kéz;

         de pásztor lett, keresztje pásztorbot;

         elűzte véle ördögök hadát.

Mint gyenge lángot fújták el Őt

         a gyertyatartón, szent keresztjén;

         de sírból kelve fényes Napként lángol.

        (Húsvéti himnusz a III. századból)

Jézus szeretetének viszonzása

Jézust nem a pokoltól való félelem miatt szeretem,

nem is érdekből (a mennyország elnyerése),

hanem hálás vagyok az ő végtelen szeretetéért.

Istenem, szeretlek forrón, mélyen, nem mert a kárhozatos szörnyű éjen gyötrő tűzbe vetsz, ha elhagytalak. Nem, mert egednek édes fényességét, szent örömben úszó angyali zenéjét ígéred nekem szárnyaid alatt. De mert a kereszten karjaid kitártad, emberi szívemet Szívedre vártad.

Rútul kiszögezve, jaj felém hajoltál, vérfutotta arcod édes, tüzes oltár. Bűnömért viseltél szörnyű ékességet. Meg nem állottál a gyötrelmek mezsgyéjén, átmentél az éjek szörnyűséges éjén, Borzalmas kísértet, gyalázat és szitok, lélek-hóhérok, gyűlölet-kárpitok födtek, jaj, követtek az utolsó szóig. Rettentő mértékkel mérted szeretésed!

Ó legyek, hadd legyek könnyező vetésed! Hadd legyek, én legyek a te aratásod, míg gyötrelmeiddel lelkem földjét ásod. Szeretlek, szeretlek, nem mert megmentettél, hanem mert a vérig, halálig szerettél. S amint te szerettél, szeretlek most téged, életem és lelkem elkínálom néked. Szeretlek, szeretlek, te vagy a királyom, Istenem, mindenem, örök mennyországom! (Xavéri Szent Ferenc)

B/ Alakítsd szívemet Szent Szíved szerint!

Alázatos lelkületért

A mennyországban egyetlen gőgös ember sincs,

a pokolban egyetlen alázatos ember sincs.

Szabadíts meg, Jézus! (megismételjük)

A vágytól, hogy megbecsüljenek, népszerű legyek, kitüntessenek. A vágytól, hogy, tiszteljenek, dicsérjenek és előnyben részesítsenek. A vágytól, hogy tanácsomat kérjék, igazat adjanak nekem és elismert legyek.

Szabadíts meg, Jézus! (megismételjük)

A félelemtől, hogy megaláznak, lenéznek, és megvetnek. A félelemtől, hogy, korholnak, megrágalmaznak és kigúnyolnak A félelemtől, hogy, elfelejtenek, igazságtalanság ér, meggyanúsítanak.

Szabadíts meg, Jézus! (megismételjük)

Az irigységtől, hogy másokat jobban szeretnek, többre becsülnek, másokat magasztalnak, engem észre sem vesznek. Az irigységtől hogy mások értékeit dicsérik, és bennem a jót nem látják meg, másokat jobban előnyben részesítenek. Az irigységtől, hogy mások szentebbek, jobbak nálam, én gyarlóságaim miatt alig jutok előbbre.

Szabadíts meg, Jézus! (megismételjük)

(Kalkuttai Szent Teréz anya nővéreinek napi imája)

Jézusom, gyógyíts meg engem!

„Van-e olyan gőg, melyet Jézus alázatossága

nem képes meggyógyítani?

Van-e olyan önzőség, melyet Jézus áldozatossága

nem képes meggyógyítani?

Van-e olyan akaratosság, melyet Jézus engedelmessége

nem képes meggyógyítani?

Van-e olyan erőszakosság, melyet Jézus szelídsége

nem képes meggyógyítani?

Van-e olyan közöny, melyet Jézus lángoló szeretete

nem képes meggyógyítani?

Van-e olyan álnokság, melyet Jézus egyenessége

nem képes meggyógyítani?

Van-e olyan érzékiség, melyet Jézus tisztasága

nem képes meggyógyítani?

Van-e olyan anyagiasság, melyet Jézus szegénysége

nem képes meggyógyítani?

Van-e olyan gyöngeség, melyet Jézus ereje

nem képes meggyógyítani?

Van-e olyan bűnösség, melyet Jézus irgalma

nem képes meggyógyítani?

Van-e olyan nyugtalanság, melyet Jézus békéje

nem képes meggyógyítani?

Van-e olyan reménytelenség, melyet Jézus feltámadása

nem képes meggyógyítani?”

(Szent Ágoston nyomán)

Hálaadás szentgyónás után

Irgalmas megváltóm, Te eltörölted bűneimet, meggyógyítottál engem. Hálát adok, mert elhagytalak téged, de te nem hagytál el engem. Utánam jöttél és szereteteddel kő-szívemet élő, hús-szívre cserélted. Tiszta vagyok újra, gyermeked vagyok újra. A mennyei Atya örömmel, szeretettel néz rám.  Örök hála neked, szeretett Jézusom. A megtisztult leprásnak ezt mondtad: „Menj, és többé ne vétkezzél.” Elmegyek, Uram, és nem akarok vétkezni többé. Légy velem, légy az én erőm, adj nekem állhatatosságot! Ámen.

Hálaadás az Oltáriszentségért

Jézus, amikor az emberi gonoszság összefogott ellened, te eltökélted és meg is valósítottad, hogy itt maradsz közöttünk. Ezáltal szereteted legyőzte a gyűlölködést. Adj erőt, hogy higgyek a szeretet végső győzelmében! Ahogy annak idején mondtad: „vágyva vágyom ezt a vacsorát elkölteni veletek”, ugyanilyen szeretettel vársz a szentmisére engem. Segíts, hogy hívó szavadra mindig boldogan mondjak „igent”.

Jézus, te engem testestől-lelkestől szeretnél az örök boldogságban részesíteni. Ebből a teljességből már most megsejtek valamit: az Oltáriszentség egyaránt táplálja testemet és lelkemet. Amikor szívembe fogadlak, te átformálod azt: önzőségem helyébe a nagylelkűség lép, a harag helyébe a megbocsátó szeretet. Jézus, ha magamra hagyatkozom, kudarcot kudarcra halmozok. Te látod ugyan gyöngeségem, bűnösségem, de tapintatos vagy, és megvárod segítséget kérő szavamat. Szeretnék egyre nagyobb bizalommal rád hagyatkozni.

Ha családom, tágabb közösségem tagjaival feléd lépünk, akkor egymáshoz is közelebb kerülünk. Ha viszont eltávolodunk Tőled, egymástól is eltávolodunk. Jézus, hálásan köszönöm, hogy az Oltáriszentségben itt vagy közöttünk. Ámen.

C/ Jézus eljön értem

Baráti beszélgetés Jézussal

Jézusom, Te barátoddá fogadtál. Most úgy fordulok hozzád, ahogy barátok szoktak beszélgetni: „Emlékszel erre, emlékszel arra?”, – és tudom, hogy az emlékek fölidézése mindkettőnk szívét melegséggel tölti el.

Emlékszel, Uram, hívó szavadra? „Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és terheket cipeltek!” – Életemből egyedül te tudod eltüntetni a keserűséget, óvj meg attól, hogy más módon keressek vigasztalódást!

Emlékszel, Uram, gyönyörű hasonlatra? „Én vagyok a jó pásztor, aki életét adja juhaiért.” – Köszönöm, hogy megvédesz a settenkedő Sátántól, hálás vagyok, hogy testeddel és véreddel táplálsz.

Emlékszel, Uram, megdöbbentő vallomásodra? „Azt akarom, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek.” – Szeretném, ha egyre hitelesebben válaszolhatnám: „Uram, nekem sincs más vágyam.”

Jézusom, sokszor aggodalmaskodás gyötör, hogy ezt vagy azt elveszítem. Szabadíts meg az ördög ármánykodásától! Vésd szívembe, hogy az egyetlen igazi veszteség az, ha Tőled elszakadok. Könyörögve kérlek, ments meg ettől. Ámen. (Prohászka Ottokár nyomán)

Minden reményem Jézusba vetem

„Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben,

 a földön és az alvilágban!” (Filippi, 2,10)

„Műveinket belepi a századok pora, azok halálra vannak ítélve az enyészet kegyetlen törvénye alapján. De egyszer megfogant Valaki, aki az újjáteremtés hatalmát birtokolja. Az apró falucskából, Názáretből jő felénk, és a századokon átlépve eljut hozzánk.

Fut a születés és a halál szakadatlan láncolata, de ő kiragad bennünket, megment bennünket. Halálunk a beteljesedés pillanata lesz, amikor Ő végtelen irgalmával mérlegre teszi életünket. Az időből átlépünk az Örökkévalóságba, a végtelen boldogság és béke országába. Vele a Remény korszaka jött el, erőt és fényt ajándékoz nekünk legsötétebb óráinkban is.” (Jean Ladriére nyomán)