Imák

Családfelajánlás Jézus Szentséges Szívének

Jézus Szentséges Szíve! Amikor tiszteljük végtelen
szeretetedet, irántunk való jóságodat, akkor mélységes hála tölt el bennünket és viszont szeretetre ösztönöz. Eleget szeretnénk tenni annak a felszólításnak, melyet Alacoque Szent Margiton keresztül mindnyájunkhoz intéztél, hogy megvalósítsuk szeretetedet családjainkban, ezért felajánljuk neked magunkat.

A Boldogságos Szűzanya és Szent József pártfogását is kérjük ehhez. Legyen a mi családunk is, mint a názáreti Szent Család a hit, a szeretet, az ima, a becsületesség, a munka, a rend, az egyetértés és a béke
otthona!


Neked ajánljuk, Jézusunk, családi életünk minden megpróbáltatását, minden örömét, minden eseményét. Bizalommal kérünk, áraszd áldásodat a család minden tagjára: az ittlévőkre, a távollévőkre és az
elhunytakra! Mindnyájukat visszavonhatatlanul a te Szentséges szíved oltalmába ajánljuk. Te irányítsd cselekedeteinket és légy minden ügyünk állandó védője! Imánkba foglaljuk a világ összes családját, és mindannyiuk számára kérjük a te Szent Szíved pártfogását!
Tartsd meg egységben és hűségben a házastársakat!
Védelmezd a gyermeküket váró édesanyákat és születendő gyermekeiket! Oltalmazd a kisgyermekek első lépteit, az iskolás gyermekeket, az egész ifjúságot! Légy a betegek ereje, az idős, elhagyatott emberek támasza, az özvegyek gondviselője, az árvák atyja!
Őrködjél minden családban a betegek és a haldoklók mellett!
Könyörgünk, légy velünk halálunk óráján! Légy oltalmazónk, menedékünk és végső megnyugvásunk! Engedd, hogy mennyei otthonodban mindegyikünk megtalálja az egész családot és örökre együtt legyünk a te Szentséges Szívedben! Ámen.

LITÁNIA JÉZUS SZENT SZÍVÉRŐL

(Lásd Hozsanna imakönyv: 59. oldal . 1991-es kiadás)

Uram, irgalmazz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
Mennybéli Atyaisten! Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten!
Szentlélek Úristen!
Szentháromság egy Isten!
Jézus Szíve, az örök Atya Fiának Szíve, * Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, a Szűzanya méhében a Szentlélektől alkotott Szív,*
Jézus Szíve, az Isten Igéjével lényegileg egyesített Szív,*
Jézus Szíve, végtelen fölségű Szív,*
Jézus Szíve, Isten szent temploma,*
Jézus Szíve, a Magasságbelinek szent szekrénye,*
Jézus Szíve, Isten háza és a mennyország kapuja,*
Jézus Szíve, a szeretet lángoló tűzhelye,*
Jézus Szíve, az igazságosság és szeretet tárháza,*
Jézus Szíve, jósággal és szeretettel teljes Szív,*
Jézus Szíve, minden erény mélysége,*
Jézus Szíve, minden dicséretre legméltóbb Szív,*
Jézus Szíve, minden szív királya és központja,
Jézus Szíve, amelyben a bölcsesség és tudomány összes kincsei megvannak,*
Jézus Szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik,*
Jézus Szíve, amelyben a mennyei Atyának kedve telt,*
Jézus Szíve, amelynek teljességéből mindannyian merítettünk,*
Jézus Szíve, az örök halmok kívánsága,*

Jézus Szíve, béketűrő és nagy irgalmasságú Szív,*
Jézus Szíve, dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak,*
Jézus Szíve, az élet és szentség forrása,*
Jézus Szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat,*
Jézus Szíve, gyalázatokkal tetézett Szív,*
Jézus Szíve, gonoszságainkért megtört Szív,*
Jézus Szíve, mindhalálig engedelmes Szív,*
Jézus Szíve, lándzsával átdöfött Szív,*
Jézus Szíve, minden vigasztalás kútfeje,*
Jézus Szíve, életünk és feltámadásunk,
Jézus Szíve, békességünk és engesztelésünk,*
Jézus Szíve, bűnösök áldozatja.*
Jézus Szíve, benned remélők üdvössége,*
Jézus Szíve, benned kimúlók reménysége,*
Jézus Szíve, minden szentek gyönyörűsége. Irgalmazz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, Kegyelmezz nekünk!
Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit, Hallgass meg minket!
Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit, Irgalmazz nekünk!
Szelíd és alázatos szívű Jézus!
Alakítsd szívünket a te szent Szíved szerint!

Könyörögjünk! Mindenható örök Isten! Tekints szeretett Fiad Szívére és arra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerótt. Adj megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esdekelnek. Szent Fiad, Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.

JÉZUS SZÍVE RÓZSAFÜZÉR IMÁDSÁGA

 • Miatyánk…Üdvözlégy…Hiszekegy…
 • A nagy szemre mondjuk: Jézus Szentséges Szíve, a szeretet folytonosan égő áldozata, egyesülök Veled!
 • A 3 kis szemre mondjuk: Jézus Szíve bízom benned!

1. Tized. Jézus Szentséges Szíve, a szeretet folytonosan égő áldozata, egyesülök Veled!

 • Kis szemekre: Jézus Szentséges Szíve, hiszem, hogy szeretsz engem! 10 X
 • Tized végén: Dicséret, áldás, dicsőség Jézus Isteni Szívének!

2. Tized. Nagy szemre: Jézus Szentséges Szíve, a szeretet folytonosan égő áldozata, egyesülök Veled!

 • Kis szemekre: Jézus édes Szíve add, hogy mindig jobban szeresselek! 10 X
 • Tized végén: Dicséret, áldás, dicsőség Jézus Isteni Szívének!

3. Tized. Nagy szemre: Jézus Szentséges Szíve, a szeretet folytonosan égő áldozata, egyesülök Veled!

 • Kis szemekre: Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd szívünket Szívedhez hasonlóvá! 10 X
 • Tized végén:Dicséret, áldás, dicsőség Jézus Isteni Szívének!

4. Tized. Nagy szemre: Jézus Szentséges Szíve, a szeretet folytonosan égő áldozata, egyesülök Veled!

 • Kis szemekre: Jézus Isteni Szíve, térítsd meg a bűnösöket, mentsd meg a haldoklókat, szabadítsd meg a tisztítótűzben szenvedő lelkeket! 10 X
 • Tized végén:Dicséret, áldás, dicsőség Jézus Isteni Szívének!

5. Tized. Nagy szemre:Jézus Szentséges Szíve, a szeretet folytonosan égő áldozata, egyesülök Veled!

 • Kis szemekre:Jézus Szentséges Szíve, jöjjön el a Te országod!! 10X
 • Tized végén:Dicséret, áldás, dicsőség Jézus Isteni Szívének!

Befejezésül: 3 Miatyánk Jézus Szíve szándékára
Jézus Szíve te tudsz mindent,
Jézus Szíve te látsz mindent,
Jézus Szíve te megtehetsz mindent,
Jézus Szíve te gondot viselsz reám,
Jézus Szíve te meghallgatod imám. Amen.

KEGYELEMKILENCED JÉZUS SZÍVÉHEZ

Leborulva előtted, ó Jézus Szent Szíve, imádunk és dicsérünk téged. Hálát adunk neked számtalan jótéteményedért.
Engesztelni akarunk vétkeinkért és Szent Szíved szeretetének szenteljük magunkat.
Nagylelkű ígéreteidre hivatkozva ó kegyes Szív, föltétlen bizalommal könyörgünk Hozzád:

1.Jézus szent Szíve, add meg mindnyájunknak az állapotunkhoz szükséges kegyelmet./Minden kérés után mondjuk/:
Amint megígérted!
2.Jézus szent Szíve, adj békét családunkban, Amint megígérted!
3.Jézus szent Szíve, légy fájdalmunkban enyhülésünk, szenvedésünkben vigasztalásunk. Amint megígérted!
4.Jézus szent Szíve, légy biztos menedékünk életünkben, de főképp halálunk óráján, Amint megígérted!
5.Jézus szent Szíve, áldd meg minden dolgunkat, vállalásunkat. Amint megígérted!
6.Jézus szent Szíve, találják meg benned a bűnösök az irgalmasság kimeríthetetlen tengerét. Amint megígérted!

7.Jézus szent Szíve, gyullaszd buzgóságra a lanyhákat. Amint megígérted!
8.Jézus szent Szíve, vezesd a buzgó lelkeket még nagyobb tökéletességre. Amint megígérted!
9.Jézus szent Szíve, áld meg és oltalmazd a házakat, melyekben Szent Szíved képét különös tiszteletben tartják. Amint megígérted!
10.Jézus szent Szíve, segítsd a lelkek üdvén fáradozókat oly hathatós kegyelemmel, hogy a
legmegátalkodottabb szíveket is megindíthassák és megtéríthessék. Ó édes Jézus, vésd imádandó Szívedbe
mindazok nevét, akik ezen ájtatosságot terjesztik. Amint megígérted!
11.Jézus szent Szíve légy szeretetünk egyedüli tárgya, életünk oltalma, vétkeink kiengesztelője, üdvösségünk
biztosítéka, halálunk óráján biztos menedékünk. Amint megígérted!
12.Ó szerető Szív, beléd helyezem minden bizalmamat, gyöngeségeim miatt ugyan mindentől félhetek, de jóságodtól remélek mindent. Ámen.

Fohászok:
Jézus Szíve, bízom Benned!
Szelíd és alázatos szívű Jézus, tedd szívünket a te Szívedhez hasonlóvá.
Jézus Szentséges Szíve, jöjjön el a Te országod! Ámen.