HARMADIK NAP

Krisztus, a Föltámadott, nekünk ajándékozza Isten Lelkét

Elmélkedés: Urunk első húsvéti ajándéka – bűneink megbocsájtása helyett – a Szentlélek, aki meghozza nekünk az igaz békét és az örök életet. Amikor az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit, beteljesítette áldozatát, Húsvét estéjén kinyilatkoztatta magát övéinek e szavakkal: „Békesség nektek!” (Jn. 20, 19).

Jézus szeretete oly nagy volt, hogy eljött visszaadni a világnak a szív békéjét. „A Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít benneteket mindenre és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek. Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a szívetek s ne csüggedjen.” (Jn. 14, 26-27).

Egészen eltöltve a Szentlélek erejével, dicsőítsük Istent, alleluja!

Dicsőítő ének:

Kivezérellek benneteket a népek közül,

összegyűjtelek minden országból

és visszaviszlek saját földetekre.

Akkor majd tiszta vizet hintek rátok,

hogy megtisztuljatok minden tisztátalanságtól,

s minden bálványtól megtisztítalak benneteket.

„Új szívet adok nektek és új lelket oltok belétek,

kiveszem testetekből a kőszívet és hússzívet adok nektek.

Az én lelkemet oltom belétek és gondoskodom róla, hogy

parancsaim szerint éljetek és szemetek előtt tartsátok

törvényeimet és hozzájuk igazodjatok.

Abban az országban laktok majd, amelyet

atyáitoknak adtam, s az én népem lesztek,

én meg a ti Istenetek leszek.”         (Ezekiel 36, 24- 28)

Imádság: Jézus Lelke, te vagy az élő víz, amely életemet megújítja, hogy gazdag gyümölcsöt hozzak. Éleszd fel bennem szent bérmálásom adományait: a szeretetet, az örömöt, a békét, a türelmet, az alázatot, a segítőkészséget, a jóságot, a bizalmat, a mások iránti szelídséget és az önuralmat. Bárcsak megdicsőíteném az irgalmasság cselekedeteivel Istent, mennyei Atyámat! Szentlélek Úristen, add meg nekem a kegyelmet, hogy meghitt bensőségedben éljek veled! Ámen.

„Jöjj, Szentlélek, válaszd testemet templomoddá! Tölts el bensőséges szeretettel Jézus Legszentebb Szíve iránt, hogy teljes szívemmel, teljes erőmből szolgáljak neki. Neked ajándékozom testem és lelkem összes képességeit. Öntsd belém erényeid teljességét, növeld hitemet, erősítsd reményemet, gyarapítsd bizalmamat, és gyullaszd föl szeretetemet! Árassz el hét ajándékod, gyümölcseid és boldogságaid bőségével! Legszentebb Szentháromság, lelkem legyen a szentélyed! Ámen. (XII. Pius pápa)